» » مرکز همایش و نمایشگاه های بین المللی انزلی

مرکز همایش و نمایشگاه های بین المللی انزلی  [محل برگزاری کنسرت ها / گیلان]


آدرس
جاده رشت انزلی - جاده زیبا کنار - منطقه آزاد انزلی - فاز تجارت و گردشگری - مرکز همایش و نمایشگاه های بین المللی انزلی