» » سالن سینما شیدا سنندج

سالن سینما شیدا سنندج  [محل برگزاری کنسرت ها / کردستان]


آدرس
سنندج - چهارراه چهار باغ - خیابان طالقانی - سینما شیدا

شماره تماس 2266059