» » سالن بستکی زاده بستک

آدرس :
بستک - محله شهر جدید - پشت خوابگاه دانشگاه پیام نور