» » سالن اکومال فردیس

آدرس :
کرج - میدان استاندارد - رزکان نو - مجتمع تجاری و تفریحی اکومال