» » میدان گنجعلیخان کرمان

میدان گنجعلیخان کرمان  [محل برگزاری کنسرت ها / کرمان]


آدرس :
کرمان - میدان ارگ - بازار قدیم - میدان گنجعلیخان