کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: رشت سالن نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 ] فروردین 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 4 فروردین 1398 در رشت سالن نمایشگاه بین المللی سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...