» » سالن فرهنگ زابل

آدرس :
زابل - خیابان فرهنگ - تقاطع فردوسی و فرهنگ - سالن فرهنگ