» » سالن صـدف کلاله

آدرس :
کلاله - خیابان شهید بهشتی - جنب جهاد کشاورزی - سالن ورزشی صدف