» » سالن ایثار اردبیل

آدرس :
اردبیل خیابان عطایی - میدان شهید عوض زاده - مجموعه ورزشی ایثار