» » سالن پژوهش کرج

آدرس :
کرج - خیابان شهید بهشتی - روبروی خیابان دهقان ویلای اول - موسسه تحقیقاتی علوم دامی - سالن پژوهش