کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: تاکستان سالن خمینی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 12 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 12 شهریور 1397 در تاکستان سالن خمینی قیمت بلیط : 100000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...