» » سالن سینما قـدس سیرجان

آدرس :
سیرجان خیابان خیام سالن سینما قـدس