» » سالن سینما تئاتر چمران

آدرس :
کرج - خلج آباد - شهربازی چمران - سینما تئاتر چمران کرج