خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: تاکستان سالن خمینـی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 23 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [50000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 23 اردیبهشت 1397 در تاکستان سالن خمینـی قیمت بلیط : 50000 - 40000 سایت خرد بلیط : www.iranconcert.com ...