کنسرت مهدی جهانی

خواننده: مهدی جهانی

محل برگزاری کنسرت: آمل سالن اریکه آریایی

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 12] دی 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی جهانی ایمیل خود را وارد کنید

مهدی جهانی

کنسرت مهدی جهانی 12 دی 1396 در آمل سالن اریکه آریایی قیمت بلیط : 100000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...