کنسرت شهرستان


کنسرت شهرام و حافظ ناظری

خواننده: شهرام و حافظ ناظری

محل برگزاری کنسرت: رشت سالن نامجو

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 4] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهرام و حافظ ناظری ایمیل خود را وارد کنید

شهرام و حافظ ناظری

کنسرت شهرام و حافظ ناظری 4 اسفند 1396 در رشت سالن نامجو قیمت بلیط : 120000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...