» » سالن سینما آزادی کرمانشاه

آدرس :
کرمانشاه - خیابان فردوسی - شهر فرنگ سینما آزادی