کنسرت کاوه آفاق

خواننده: کاوه آفاق

محل برگزاری کنسرت: رشت سالن نامجو

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 21] فروردین 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های کاوه آفاق ایمیل خود را وارد کنید

کاوه آفاق

کنسرت کاوه آفاق 21 فروردین 1396 در رشت سالن نامجو قیمت بلیط : 90000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...