» » سالن امام خمینی کرمانشاه

آدرس
کرمانشاه - بلوار طاق بستان - مجموعه فرهنگی ورزشی امام خمینی