» » سالن فجر سمنان

آدرس
سمنان – کیلومتر یک جاده سمنان دامغان – جنب اداره کل گمرک استان سمنان