گروه پالت
0 - -
کنسرت گروه پالت

خواننده: گروه پالت

محل برگزاري کنسرت: تهران تالار وحدت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 23 , ] آذر 1398

قيمت بليط: [180000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه پالت
0 - -
کنسرت گروه پالت

خواننده: گروه پالت

محل برگزاري کنسرت: تهران تالار وحدت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 17 , , 27 ] آبان 1398

قيمت بليط: [180000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه پالت
0 - -
کنسرت گروه پالت

خواننده: گروه پالت

محل برگزاري کنسرت: تهران کاخ سعدآباد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 29 , , 30 ] مرداد 1398

قيمت بليط: [170000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه پالت
0 - -
کنسرت گروه پالت

خواننده: گروه پالت

محل برگزاري کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 6 , ] اسفند 1397

قيمت بليط: [150000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه پالت
0 - -
کنسرت گروه پالت

خواننده: گروه پالت

محل برگزاري کنسرت: تهران کاخ نیاوران

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 7 , , 11 ] شهریور 1397

قيمت بليط: [140000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه پالت
1 - -
کنسرت گروه پالت

خواننده: گروه پالت

محل برگزاري کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 10 , ] اردیبهشت 1396

قيمت بليط: [130000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه پالت
0 - -
کنسرت گروه پالت

خواننده: گروه پالت

محل برگزاري کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 4 , , 15 ] فروردین 1396

قيمت بليط: [130000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه پالت
0 - -
کنسرت گروه پالت

خواننده: گروه پالت

محل برگزاري کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 4 , ] مهر 1395

قيمت بليط: [150000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت