گروه دنگ شو
0 - -
کنسرت گروه دنگ شو

خواننده: گروه دنگ شو

محل برگزاري کنسرت: تهران تالار وحدت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 8 , ] مرداد 1397

قيمت بليط: [140000 - 55000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه دنگ شو
0 - -
کنسرت گروه دنگ شو

خواننده: گروه دنگ شو

محل برگزاري کنسرت: تهران تالار وحدت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 14 , , 26 ] اسفند 1396

قيمت بليط: [140000 - 55000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه دنگ شو
0 - -
کنسرت گروه دنگ شو

خواننده: گروه دنگ شو

محل برگزاري کنسرت: تهران تالار وحدت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 8 , ] آذر 1396

قيمت بليط: [140000 - 55000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه دنگ شو
0 - -
کنسرت گروه دنگ شو

خواننده: گروه دنگ شو

محل برگزاري کنسرت: رشت سالن نامجو

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 27 , ] مرداد 1396

قيمت بليط: [90000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه دنگ شو
0 - -
کنسرت گروه دنگ شو

خواننده: گروه دنگ شو

محل برگزاري کنسرت: شیراز باشگاه دانشگاه شیراز

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 30 , ] دی 1395

قيمت بليط: [60000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه دنگ شو
0 - -
کنسرت گروه دنگ شو

خواننده: گروه دنگ شو

محل برگزاري کنسرت: تهران تالار وحدت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 6 , , 7 , 8 ] دی 1395

قيمت بليط: [130000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه دنگ شو
0 - -
کنسرت گروه دنگ شو

خواننده: گروه دنگ شو

محل برگزاري کنسرت: بندرعباس تالار آوینی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 18 , ] شهریور 1395

قيمت بليط: [80000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه دنگ شو
0 - -
کنسرت گروه دنگ شو

خواننده: گروه دنگ شو

محل برگزاري کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 29 , ] شهریور 1395

قيمت بليط: [140000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت