کیهان کلهر
0 - -
کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاري کنسرت: اصفهان سالن کوثر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 19 , , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 ] مرداد 1398

قيمت بليط: [100000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
کیهان کلهر
0 - -
کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاري کنسرت: رشت سالن خاتم الانبیا

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 12 , , 13 , 14 , 15 ] مرداد 1398

قيمت بليط: [120000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
کیهان کلهر
0 - -
کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاري کنسرت: سنندج عمارت خسروآباد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 15 , ] تیر 1398

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
کیهان کلهر
0 - -
کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاري کنسرت: همدان سالن بوعلی سینا

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 13 , , 14 ] تیر 1398

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
کیهان کلهر
0 - -
کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاري کنسرت: کرمانشاه طاق بستان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 16 , , 17 ] تیر 1398

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
کیهان کلهر
0 - -
کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاري کنسرت: ساری سالن هلال احمر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 26 , , 27 , 28 , 29 ] تیر 1398

قيمت بليط: [120000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
کیهان کلهر
0 - -
کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 29 , , 30 , 31 ] خرداد 1398

قيمت بليط: [120000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
کیهان کلهر
0 - -
کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاري کنسرت: تهران تالار وحدت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 2 , , 3 , 4 , 5 , 6 ] تیر 1398

قيمت بليط: [160000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
کیهان کلهر
0 - -
کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاري کنسرت: تهران تالار وحدت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 25 , , 26 , 27 , 28 ] خرداد 1398

قيمت بليط: [160000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
کیهان کلهر
0 - -
کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاري کنسرت: تهران تالار وحدت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 21 , , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 ] فروردین 1398

قيمت بليط: [160000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
کیهان کلهر و اردال ارزنجان
0 - -
کنسرت کیهان کلهر و اردال ارزنجان

خواننده: کیهان کلهر و اردال ارزنجان

محل برگزاري کنسرت: رشت مجتمع خاتم الانبیا

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 18 , , 19 , 20 ] اردیبهشت 1397

قيمت بليط: [110000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
کیهان کلهر و اردال ارزنجان
0 - -
کنسرت کیهان کلهر و اردال ارزنجان

خواننده: کیهان کلهر و اردال ارزنجان

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 16 , , 17 ] اردیبهشت 1397

قيمت بليط: [90000 - 55000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
کیهان کلهر
0 - -
کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاري کنسرت: تهران تالار وحدت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 8 , , 9 , 10 ] اسفند 1396

قيمت بليط: [150000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
کیهان کلهر
0 - -
کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاري کنسرت: تهران سالن وزارت کشور

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 14 , , 15 , 16 ] شهریور 1396

قيمت بليط: [140000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
کیهان کلهر
0 - -
کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاري کنسرت: اصفهان تالار کوثر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 8 , ] اردیبهشت 1396

قيمت بليط: [65000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
کیهان کلهر
0 - -
کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاري کنسرت: کاشان خانه بروجردی ها

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 1 , ] اردیبهشت 1396

قيمت بليط: [65000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
کیهان کلهر
0 - -
کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاري کنسرت: تهران تالار وحدت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 5 , , 6 ] اردیبهشت 1396

قيمت بليط: [95000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
کیهان کلهر
2 - -
کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 3 , ] اردیبهشت 1396

قيمت بليط: [70000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
کیهان کلهر
0 - -
کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاري کنسرت: رشت مجتمع خاتم الانبیا

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 30 , , 31 ] فروردین 1396

قيمت بليط: [90000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
کیهان کلهر
0 - -
کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاري کنسرت: بجنورد هتل داریوش

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 16 , ] بهمن 1395

قيمت بليط: [90000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
کیهان کلهر
0 - -
کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاري کنسرت: سمنان سالن هلال احمر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 17 , ] بهمن 1395

قيمت بليط: [80000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
کیهان کلهر
0 - -
کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاري کنسرت: سنندج سینما بهمن

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 3 , ] بهمن 1395

قيمت بليط: [80000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
کیهان کلهر
0 - -
کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاري کنسرت: اصفهان تالار کوثر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 30 , ] دی 1395

قيمت بليط: [65000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
کیهان کلهر
0 - -
کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاري کنسرت: بیرجند سالن علامه فرزان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 11 , ] بهمن 1395

قيمت بليط: [70000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
کیهان کلهر
1 - -
کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاري کنسرت: کرمانشاه

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 5 , ] بهمن 1395

قيمت بليط: [85000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
کیهان کلهر
0 - -
کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاري کنسرت: قزوین سالن کوثر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 4 , ] بهمن 1395

قيمت بليط: [80000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
کیهان کلهر
0 - -
کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاري کنسرت: همدان سالن بوعلی سینا

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 1 , ] بهمن 1395

قيمت بليط: [80000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
کیهان کلهر
0 - -
کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاري کنسرت: اهواز تالار آفتاب

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 29 , ] دی 1395

قيمت بليط: [90000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت