ماکان بند
0 - -
کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاري کنسرت: سنندج اداره آموزش و پرورش

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 13 , ] اردیبهشت 1398

قيمت بليط: [100000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
ماکان بند
0 - -
کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاري کنسرت: سنندج مجتمع امام خمینی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 29 , , 30 ] فروردین 1397

قيمت بليط: [80000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت