فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 5 , ] بهمن 1397

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: شازند سالن یادگار امام

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 24 , ] اردیبهشت 1397

قيمت بليط: [50000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: بروجرد سالن دکتر زرین

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 22 , ] اردیبهشت 1397

قيمت بليط: [90000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: آبادان سینما نفت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 10 , ] آذر 1396

قيمت بليط: [100000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 16 , ] آذر 1396

قيمت بليط: [150000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
1 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: آزادشهر سالن وحدت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 17 , ] آذر 1396

قيمت بليط: [65000 - 20000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: گناوه سالن شهدا

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 24 , ] شهریور 1396

قيمت بليط: [30000-50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: خرم آباد سالن بانک صادرات

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 17 , ] شهریور 1396

قيمت بليط: [90000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: قزوین مجتمع تالـار شهر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 15 , ] شهریور 1396

قيمت بليط: [80000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 21 , , 22 ] شهریور 1396

قيمت بليط: [140000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: اسلام آباد غرب

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 26 , ] مرداد 1396

قيمت بليط: [70000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
4 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: کاشمر سالن ارشـاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 12 , ] مرداد 1396

قيمت بليط: [60000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 16 , ] تیر 1396

قيمت بليط: [140000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: گناباد سالن ارشـاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 4 , ] خرداد 1396

قيمت بليط: [150000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
2 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: کرمانشاه تالار انتظار

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 5 , , 6 ] تیر 1396

قيمت بليط: [80000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
2 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: گناباد سالن کارگـران

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 4 , ] اردیبهشت 1396

قيمت بليط: [50000 - 25000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
1 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 2 , ] خرداد 1396

قيمت بليط: [140000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: سالن شهدای مشگین شهر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 1 , ] اردیبهشت 1396

قيمت بليط: [15000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: اردبیل سالن فدک

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 31 , ] فروردین 1396

قيمت بليط: [75000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: کیش تالار شهر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 27 , ] اسفند 1395

قيمت بليط: [140000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: اهواز گیت بوستان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 24 , ] اسفند 1395

قيمت بليط: [60000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: لرستان سالن کارگر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 25 , ] اسفند 1395

قيمت بليط: [40000 - 20000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
1 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: کرمان سالن هلال احمر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 6 , ] بهمن 1395

قيمت بليط: [80000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 25 , ] دی 1395

قيمت بليط: [95000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
1 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: رشت سالن یادگار امام

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 30 , ] دی 1395

قيمت بليط: [95000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: رفسنجان سالن حجاب

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 1 , ] مهر 1395

قيمت بليط: [70000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
1 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: کیش تالار شهر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 25 , ] شهریور 1395

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: بندرعباس تالار آوینی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 31 , ] شهریور 1395

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت