فرزاد فرزین
3 - -
کنسرت فرزاد فرزین

خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاري کنسرت: رشت تالار گلستان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 30 , ] دی 1395

قيمت بليط: [90000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فرزاد فرزین
0 - -
کنسرت فرزاد فرزین

خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاري کنسرت: رشت سالن نامجو

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 3 , ] مهر 1395

قيمت بليط: [100000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فرزاد فرزین
0 - -
کنسرت فرزاد فرزین

خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاري کنسرت: رشت تالار گلستان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 5 , , 6 ] اردیبهشت 1395

قيمت بليط: [90000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت