فرزاد فرزین
1 - -
کنسرت فرزاد فرزین

خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاري کنسرت: خرم آباد سالن بانک صادرات

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 26 , ] اسفند 1395

قيمت بليط: [80000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت