علی زندوکیلی
0 - -
کنسرت علی زندوکیلی

خواننده: علی زندوکیلی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 4 , , 5 ] مرداد 1397

قيمت بليط: [90000 - 65000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علی زندوکیلی
0 - -
کنسرت علی زندوکیلی

خواننده: علی زندوکیلی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 18 , , 19 ] اردیبهشت 1397

قيمت بليط: [90000 - 65000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علی زندوکیلی
0 - -
کنسرت علی زندوکیلی

خواننده: علی زندوکیلی

محل برگزاري کنسرت: شیراز مجتمع خلیج فارس

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 2 , , 3 ] دی 1396

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علی زندوکیلی
5 - -
کنسرت علی زندوکیلی

خواننده: علی زندوکیلی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 12 , , 13 , 15 ] اردیبهشت 1396

قيمت بليط: [70000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علی زندوکیلی
0 - -
کنسرت علی زندوکیلی

خواننده: علی زندوکیلی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 22 , , 23 ] شهریور 1395

قيمت بليط: [70000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علی زند وکیلی
0 - -
کنسرت علی زند وکیلی

خواننده: علی زند وکیلی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 25 , ] بهمن 1394

قيمت بليط: [60000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت