علیرضا قربانی
0 - -
کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاري کنسرت: تهران تالار وحدت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 3 , , 4 , 5 , 6 ] اسفند 1398

قيمت بليط: [180000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علیرضا قربانی
0 - -
کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاري کنسرت: تهران سالن وزارت کشور

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 26 , , 27 ] دی 1398

قيمت بليط: [200000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علیرضا قربانی
0 - -
کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاري کنسرت: تهران کاخ سعدآباد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 1 , , 2 , 4 , 5 , 6 , 7 , 12 , 13 , 14 , 20 , 21 ] مرداد 1398

قيمت بليط: [180000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علیرضا قربانی
0 - -
کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاري کنسرت: تهران کاخ سعدآباد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 4 , , 5 , 6 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 30 , 31 ] تیر 1398

قيمت بليط: [180000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علیرضا قربانی
0 - -
کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاري کنسرت: تهران تالار وحدت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 17 , , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 ] اردیبهشت 1398

قيمت بليط: [160000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علیرضا قربانی
0 - -
کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاري کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 16 , ] شهریور 1396

قيمت بليط: [150000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علیرضا قربانی
0 - -
کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاري کنسرت: تهران تالار وحدت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 3 , , 4 , 5 ] تیر 1396

قيمت بليط: [140000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علیرضا قربانی
0 - -
کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاري کنسرت: تهران تالار وحدت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 18 , , 19 ] خرداد 1396

قيمت بليط: [120000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علیرضا قربانی
4 - -
کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاري کنسرت: تهران تالار وحدت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 23 , , 28 , 29 ] اسفند 1395

قيمت بليط: [120000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علیرضا قربانی
0 - -
کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاري کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 8 , ] بهمن 1395

قيمت بليط: [150000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت