رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: اهواز تالار آفتاب

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 25 , ] آذر 1397

قيمت بليط: [140000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 2 , ] آذر 1397

قيمت بليط: [170000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: پاکدشت سالن کارگران

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 8 , ] آذر 1397

قيمت بليط: [70000 - 55000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: محلات سالن شهرداری نیم ور

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 7 , ] آذر 1397

قيمت بليط: [90000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 15 , ] آذر 1397

قيمت بليط: [155000 - 55000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: رامسر سالن تله کابین

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 1 , ] شهریور 1397

قيمت بليط: [100000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: کرج سالن سینما تئاتر چمران

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 12 , ] شهریور 1397

قيمت بليط: [120000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: همدان سالن سینما قدس

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 26 , ] مرداد 1397

قيمت بليط: [180000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: اصفهان سالن فرهنگسرای شهروند

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 25 , ] مرداد 1397

قيمت بليط: [85000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: سنندج پردیس سینمایی بهمن

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 15 , ] مرداد 1397

قيمت بليط: [80000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: نوشهر تالار اورانوس

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 4 , ] مرداد 1397

قيمت بليط: [110000 - 55000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 8 , ] شهریور 1397

قيمت بليط: [150000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: بندرعباس تالار آوینی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 18 , ] مرداد 1397

قيمت بليط: [120000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: اصفهان سالن سیتی سنتر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 21 , ] تیر 1397

قيمت بليط: [85000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: صومعه سرا تالار فارابی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 2 , ] مرداد 1397

قيمت بليط: [110000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: ماکو سالن نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 5 , ] تیر 1397

قيمت بليط: [60000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 27 , ] تیر 1397

قيمت بليط: [150000 - 55000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: تاکستان سالن خمینـی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 23 , ] اردیبهشت 1397

قيمت بليط: [50000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: قشم سالن نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 13 , ] اردیبهشت 1397

قيمت بليط: [95000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 20 , ] اردیبهشت 1397

قيمت بليط: [140000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: رامهرمز استادیوم تختی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 9 , ] اسفند 1396

قيمت بليط: [95000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: بندر امام مجموعه فرهنگی شهید حقگو

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 8 , ] اسفند 1396

قيمت بليط: [90000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 16 , , 17 ] اسفند 1396

قيمت بليط: [80000 - 65000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: میناب سالن یادگار امام

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 20 , ] بهمن 1396

قيمت بليط: [60000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: بهبهان سالن ولایت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 29 , ] دی 1396

قيمت بليط: [95000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: اصفهان سالن سینما فرهنگ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 26 , ] دی 1396

قيمت بليط: [60000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
1 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: کرمان سالن تلاش

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 24 , ] آذر 1396

قيمت بليط: [70000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
1 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 8 , ] آذر 1396

قيمت بليط: [150000 - 55000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت