گروه دنگ شو
0 - -
کنسرت گروه دنگ شو

خواننده: گروه دنگ شو

محل برگزاري کنسرت: اصفهان سالن نگین

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 31 , ] فروردین 1397

قيمت بليط: [65000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه دنگ شو
0 - -
کنسرت گروه دنگ شو

خواننده: گروه دنگ شو

محل برگزاري کنسرت: آمفی تئاتر دانشگاه شیراز

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 22 , ] اسفند 1396

قيمت بليط: [65000 - 55000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه دنگ شو
0 - -
کنسرت گروه دنگ شو

خواننده: گروه دنگ شو

محل برگزاري کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 10 , ] شهریور 1396

قيمت بليط: [140000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه دنگ شو
0 - -
کنسرت گروه دنگ شو

خواننده: گروه دنگ شو

محل برگزاري کنسرت: تهران تالار وحدت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 20 , ] مرداد 1396

قيمت بليط: [140000 - 55000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه دنگ شو
0 - -
کنسرت گروه دنگ شو

خواننده: گروه دنگ شو

محل برگزاري کنسرت: تهران تالار وحدت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 20 , , 23 ] تیر 1396

قيمت بليط: [140000 - 55000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه دنگ شو
1 - -
کنسرت گروه دنگ شو

خواننده: گروه دنگ شو

محل برگزاري کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 26 , ] اسفند 1395

قيمت بليط: [130000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه دنگ شو
0 - -
کنسرت گروه دنگ شو

خواننده: گروه دنگ شو

محل برگزاري کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 29 , ] شهریور 1395

قيمت بليط: [140000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
دنگ شو
0 - -
کنسرت دنگ شو

خواننده: دنگ شو

محل برگزاري کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 9 , ] فروردین 1395

قيمت بليط: [130000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت