آرش و مسیح
0 - -
کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاري کنسرت: بندر خمینی سالن حقگو

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 25 , ] اردیبهشت 1397

قيمت بليط: [130000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت