پازل بند
0 - -
کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاري کنسرت: خرمشهر سالن خلیج فارس

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 5 , ] بهمن 1396

قيمت بليط: [100000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سالن خلیج فارس خرمشهر
0 - -
کنسرت سالن خلیج فارس خرمشهر

خواننده: سالن خلیج فارس خرمشهر

محل برگزاري کنسرت:

تاريخ برگزاري کنسرت: [ , ]

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فرزاد فرزین
5 - -
کنسرت فرزاد فرزین

خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاري کنسرت: خرمشهر سالن خلیج فارس

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 15 , ] آذر 1396

قيمت بليط: [140000 - 80000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت