بنیامین بهادری
0 - -
کنسرت بنیامین بهادری

خواننده: بنیامین بهادری

محل برگزاري کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 6 , ] اسفند 1398

قيمت بليط: [190000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بنیامین بهادری
0 - -
کنسرت بنیامین بهادری

خواننده: بنیامین بهادری

محل برگزاري کنسرت: کرج سالن سینما تئاتر چمران

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 18 , ] اسفند 1398

قيمت بليط: [160000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بنیامین بهادری
0 - -
کنسرت بنیامین بهادری

خواننده: بنیامین بهادری

محل برگزاري کنسرت: کیش تالار شهر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 25 , ] بهمن 1398

قيمت بليط: [300000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بنیامین بهادری
0 - -
کنسرت بنیامین بهادری

خواننده: بنیامین بهادری

محل برگزاري کنسرت: اصفهان سالن سیتی سنتر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 30 , ] بهمن 1398

قيمت بليط: [100000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بنیامین بهادری
0 - -
کنسرت بنیامین بهادری

خواننده: بنیامین بهادری

محل برگزاري کنسرت: ماکو تالار کامران

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 14 , ] بهمن 1398

قيمت بليط: [120000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بنیامین بهادری
0 - -
کنسرت بنیامین بهادری

خواننده: بنیامین بهادری

محل برگزاري کنسرت: خوی سالن همیشه بهار

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 13 , ] بهمن 1398

قيمت بليط: [120000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بنیامین بهادری
0 - -
کنسرت بنیامین بهادری

خواننده: بنیامین بهادری

محل برگزاري کنسرت: ارومیه سالن ملل

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 12 , ] بهمن 1398

قيمت بليط: [130000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بنیامین بهادری
0 - -
کنسرت بنیامین بهادری

خواننده: بنیامین بهادری

محل برگزاري کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 11 , ] دی 1398

قيمت بليط: [185000 - 65000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بنیامین بهادری
0 - -
کنسرت بنیامین بهادری

خواننده: بنیامین بهادری

محل برگزاري کنسرت: آبادان سالن سینما نفت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 17 , ] اسفند 1396

قيمت بليط: [120000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بنیامین بهادری
0 - -
کنسرت بنیامین بهادری

خواننده: بنیامین بهادری

محل برگزاري کنسرت: کرمان مجتمع هزار

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 5 , ] بهمن 1396

قيمت بليط: [90000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بنیامین بهادری
0 - -
کنسرت بنیامین بهادری

خواننده: بنیامین بهادری

محل برگزاري کنسرت: خرم آباد سالن بانک صادرات

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 30 , ] دی 1396

قيمت بليط: [100000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بنیامین بهادری
0 - -
کنسرت بنیامین بهادری

خواننده: بنیامین بهادری

محل برگزاري کنسرت: اردبیل سالن فدک

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 15 , ] دی 1396

قيمت بليط: [110000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بنیامین بهادری
0 - -
کنسرت بنیامین بهادری

خواننده: بنیامین بهادری

محل برگزاري کنسرت: بانه تالار آربابا

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 14 , ] بهمن 1395

قيمت بليط: [60000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بنیامین بهادری
0 - -
کنسرت بنیامین بهادری

خواننده: بنیامین بهادری

محل برگزاري کنسرت: سنندج

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 13 , ] بهمن 1395

قيمت بليط: [80000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بنیامین بهادری
1 - -
کنسرت بنیامین بهادری

خواننده: بنیامین بهادری

محل برگزاري کنسرت: اردبیل سالن فدک

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 1 , ] بهمن 1395

قيمت بليط: [100000 - 55000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بنیامین بهادری
3 - -
کنسرت بنیامین بهادری

خواننده: بنیامین بهادری

محل برگزاري کنسرت: ایلام سالن قلاویزان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 14 , ] دی 1395

قيمت بليط: [70000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بنیامین بهادری
0 - -
کنسرت بنیامین بهادری

خواننده: بنیامین بهادری

محل برگزاري کنسرت: تبریز سالن پتروشیمی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 16 , , 17 ] دی 1395

قيمت بليط: [100000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بنیامین بهادری
1 - -
کنسرت بنیامین بهادری

خواننده: بنیامین بهادری

محل برگزاري کنسرت: چالوس سینما جهان نما

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 26 , ] آذر 1395

قيمت بليط: [90000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بنیامین
1 - -
کنسرت بنیامین

خواننده: بنیامین

محل برگزاري کنسرت: رشت تالار ابریشم

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 20 , ] آذر 1395

قيمت بليط: [100000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بنیامین بهادری
1 - -
کنسرت بنیامین بهادری

خواننده: بنیامین بهادری

محل برگزاري کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 5 , ] دی 1395

قيمت بليط: [130000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بنیامین
0 - -
کنسرت بنیامین

خواننده: بنیامین

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 1 , , 2 ] مهر 1395

قيمت بليط: [70000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بنیامین
1 - -
کنسرت بنیامین

خواننده: بنیامین

محل برگزاري کنسرت: بوشهر سالن سینما آوینی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 25 , , 26 ] شهریور 1395

قيمت بليط: [100000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بنیامین
0 - -
کنسرت بنیامین

خواننده: بنیامین

محل برگزاري کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 7 , ] مهر 1395

قيمت بليط: [130000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بنیامین
0 - -
کنسرت بنیامین

خواننده: بنیامین

محل برگزاري کنسرت: سالن تشریفات نور

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 6 , ] فروردین 1395

قيمت بليط: [110000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بنیامین
0 - -
کنسرت بنیامین

خواننده: بنیامین

محل برگزاري کنسرت: سلمانشهر سالن آزادگان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 7 , ] فروردین 1395

قيمت بليط: [90000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بنیامین
5 - -
کنسرت بنیامین

خواننده: بنیامین

محل برگزاري کنسرت: قزوین سالن نمایشگاه

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 1 , ] اردیبهشت 1395

قيمت بليط: [90000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بنیامین بهادری
0 - -
کنسرت بنیامین بهادری

خواننده: بنیامین بهادری

محل برگزاري کنسرت: آبادان نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 5 , ] فروردین 1395

قيمت بليط: [80000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بنیامین
0 - -
کنسرت بنیامین

خواننده: بنیامین

محل برگزاري کنسرت: ساری سالن رسول حسینی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 10 , ] فروردین 1395

قيمت بليط: [90000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت