اشوان
0 - -
کنسرت اشوان

خواننده: اشوان

محل برگزاري کنسرت: آبادان سالن سینما نفت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 6 , ] اردیبهشت 1398

قيمت بليط: [140000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
اشوان
0 - -
کنسرت اشوان

خواننده: اشوان

محل برگزاري کنسرت: آبادان سالن سینما نفت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 4 , ] مرداد 1397

قيمت بليط: [120000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
اشوان
3 - -
کنسرت اشوان

خواننده: اشوان

محل برگزاري کنسرت: آبادان سینما نفت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 22 , ] تیر 1396

قيمت بليط: [120000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت