همایون شجریان
0 - -
کنسرت همایون شجریان

خواننده: همایون شجریان

محل برگزاري کنسرت: بهبهان سالن ورزشی ولایت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 28 , ] بهمن 1394

قيمت بليط: [90000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
همایون شجریان
0 - -
کنسرت همایون شجریان

خواننده: همایون شجریان

محل برگزاري کنسرت: اهواز سالن گیت بوستان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 29 , , 30 ] بهمن 1394

قيمت بليط: [100000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
همایون شجریان
0 - -
کنسرت همایون شجریان

خواننده: همایون شجریان

محل برگزاري کنسرت: رشت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 24 , , 25 ] بهمن 1394

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
همایون شجریان
2 - -
کنسرت همایون شجریان

خواننده: همایون شجریان

محل برگزاري کنسرت: اردبیل سالن فدک

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 18 , , 19 ] بهمن 1394

قيمت بليط: [150000 - 80000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
همایون شجریان
0 - -
کنسرت همایون شجریان

خواننده: همایون شجریان

محل برگزاري کنسرت: اراک سالن امام خمینی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 21 , , 22 ] بهمن 1394

قيمت بليط: [85000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت