نمایشگاه بین المللی منطقه آزاد اروندرود
0 - -
کنسرت نمایشگاه بین المللی منطقه آزاد اروندرود

خواننده: نمایشگاه بین المللی منطقه آزاد اروندرود

محل برگزاري کنسرت:

تاريخ برگزاري کنسرت: [ , ]

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
حمید عسکری
0 - -
کنسرت حمید عسکری

خواننده: حمید عسکری

محل برگزاري کنسرت: آبادان نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 7 , ] فروردین 1395

قيمت بليط: [80000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
مهدی احمدوند
0 - -
کنسرت مهدی احمدوند

خواننده: مهدی احمدوند

محل برگزاري کنسرت: آبادان نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 6 , ] فروردین 1395

قيمت بليط: [80000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بنیامین بهادری
0 - -
کنسرت بنیامین بهادری

خواننده: بنیامین بهادری

محل برگزاري کنسرت: آبادان نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 5 , ] فروردین 1395

قيمت بليط: [80000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فرزاد فرزین
0 - -
کنسرت فرزاد فرزین

خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاري کنسرت: آبادان نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 2 , ] فروردین 1395

قيمت بليط: [80000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
مهدی یراحی
0 - -
کنسرت مهدی یراحی

خواننده: مهدی یراحی

محل برگزاري کنسرت: آبادان نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 1 , ] فروردین 1395

قيمت بليط: [80000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت