فرزاد فرزین
0 - -
کنسرت فرزاد فرزین

خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاري کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 11 , , 12 ] دی 1397

قيمت بليط: [160000 - 55000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فرزاد فرزین
0 - -
کنسرت فرزاد فرزین

خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاري کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 7 , , 8 ] شهریور 1397

قيمت بليط: [55000-155000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فرزاد فرزين
0 - -
کنسرت فرزاد فرزين

خواننده: فرزاد فرزين

محل برگزاري کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 23 , ] مرداد 1397

قيمت بليط: [150000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
محسن یگانه
17 - -
کنسرت محسن یگانه

خواننده: محسن یگانه

محل برگزاري کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 3 , ] اسفند 1395

قيمت بليط: [130000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
محسن يگانه
0 - -
کنسرت محسن يگانه

خواننده: محسن يگانه

محل برگزاري کنسرت: تهران سالن ميلاد نمايشگاه

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 12 , , 13 ] آذر 1395

قيمت بليط: [130000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت