» »

سالن صـدف کلاله

آدرس : کلاله - خیابان شهید بهشتی - جنب جهاد

سالن المپیک گنبدکاووس

آدرس : گنبد کاووس - میدان بسیج - سالن بزرگ المپیک

سالن سینما بهمن گنبد

آدرس آزادشهر(گنبد) - خیابان بهشتی (گرگان) - جنب

سالن فخرالدین اسعد گرگانی

آدرس گرگان - میدان فخرالدین اسعد گرگانی - سالن