» »

سالن سینما بهمن گنبد

آدرس آزادشهر(گنبد) - خیابان بهشتی (گرگان) - جنب

سالن فخرالدین اسعد گرگانی

آدرس گرگان - میدان فخرالدین اسعد گرگانی - سالن