» »

سالن شهید رسایی آبدانان

آدرس : ایلام - شهرستان آبدانان - خیابان سراب -

سالن آموزش و پرورش ایلام

آدرس : ایلام - انتهای خیابان بعثت - آموزش و پرورش

سالن قلاویزان ایلام

آدرس ایلام - بلوار امام خمینی - مجموعه ورزشی