پازل بند
0 - -
کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاري کنسرت: اهواز سالن سینما هلال

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 6] بهمن 1396

قيمت بليط: [130000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پازل بند
0 - -
کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاري کنسرت: کرمان مجتمع هزار

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 4] بهمن 1396

قيمت بليط: [90000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پازل بند
0 - -
کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاري کنسرت: خرمشهر سالن خلیج فارس

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 5] بهمن 1396

قيمت بليط: [100000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پازل بند
0 - -
کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاري کنسرت: بوشهر سالن سینما بهمن

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 2 , 1] بهمن 1396

قيمت بليط: [120000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پازل بند
1 - -
کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاري کنسرت: تهران سالن ایرانیان

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 26] دی 1396

قيمت بليط: [95000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پازل بند
0 - -
کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاري کنسرت: رشت تالار گلستان

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 28] دی 1396

قيمت بليط: [100000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پازل بند
0 - -
کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاري کنسرت: یزد سالن هلال احمر

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 14 , 13] دی 1396

قيمت بليط: [95000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پازل بند
2 - -
کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاري کنسرت: گرگان سالن فخرالدین

تاريخ برگزاري کنسرت: [28 , 27 , 26] آذر 1396

قيمت بليط: [90000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پازل بند
1 - -
کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاري کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 9] دی 1396

قيمت بليط: [145000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پازل بند
3 - -
کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاري کنسرت: شیراز مجتمع خلیج فارس

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 19 , 18] آذر 1396

قيمت بليط: [90000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پازل بند
1 - -
کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاري کنسرت: تبریز تالار هتل کایا

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 11 , 10] آذر 1396

قيمت بليط: [90000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پازل بند
1 - -
کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاري کنسرت: بندرعباس تالار آوینی

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 13] آذر 1396

قيمت بليط: [110000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پازل بند
3 - -
کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاري کنسرت: سمنان سالن هلال احمر

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 9] آذر 1396

قيمت بليط: [120000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پازل بند
0 - -
کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاري کنسرت: ارومیه سالن چی چست

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 20] شهریور 1396

قيمت بليط: [120000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پازل بند
0 - -
کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاري کنسرت: کیش تالار شهر

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 21] شهریور 1396

قيمت بليط: [140000 - 65000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پازل بند
1 - -
کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاري کنسرت: بندرعباس تالار آوینی

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 18] شهریور 1396

قيمت بليط: [100000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پازل بند
4 - -
کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاري کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 24 , 23] شهریور 1396

قيمت بليط: [140000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت