فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: آبادان سینما نفت

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 10] آذر 1396

قيمت بليط: [100000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 16] آذر 1396

قيمت بليط: [150000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
1 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: آزادشهر سالن وحدت

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 17] آذر 1396

قيمت بليط: [65000 - 20000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: گناوه سالن شهدا

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 24] شهریور 1396

قيمت بليط: [30000-50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: خرم آباد سالن بانک صادرات

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 17] شهریور 1396

قيمت بليط: [90000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: قزوین مجتمع تالـار شهر

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 15] شهریور 1396

قيمت بليط: [80000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 22 , 21] شهریور 1396

قيمت بليط: [140000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: اسلام آباد غرب

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 26] مرداد 1396

قيمت بليط: [70000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
4 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: کاشمر سالن ارشاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 12] مرداد 1396

قيمت بليط: [60000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 16] تیر 1396

قيمت بليط: [140000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: گناباد سالن ارشاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 4] خرداد 1396

قيمت بليط: [150000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
2 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: کرمانشاه تالار انتظار

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 6 , 5] تیر 1396

قيمت بليط: [80000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
2 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: گناباد سالن کارگـران

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 4] اردیبهشت 1396

قيمت بليط: [50000 - 25000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
1 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 2] خرداد 1396

قيمت بليط: [140000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: سالن شهدای مشگین شهر

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 1] اردیبهشت 1396

قيمت بليط: [15000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: اردبیل سالن فدک

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 31] فروردین 1396

قيمت بليط: [75000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: کیش تالار شهر

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 27] اسفند 1395

قيمت بليط: [140000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: اهواز گیت بوستان

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 24] اسفند 1395

قيمت بليط: [60000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: لرستان سالن کارگر

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 25] اسفند 1395

قيمت بليط: [40000 - 20000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
1 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: کرمان سالن هلال احمر

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 6] بهمن 1395

قيمت بليط: [80000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 25] دی 1395

قيمت بليط: [95000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
1 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: رشت سالن یادگار امام

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 30] دی 1395

قيمت بليط: [95000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: رفسنجان سالن حجاب

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 1] مهر 1395

قيمت بليط: [70000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
1 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: کیش تالار شهر

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 25] شهریور 1395

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: بندرعباس تالار آوینی

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 31] شهریور 1395

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 28] شهریور 1395

قيمت بليط: [130000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت