شهرام شکوهی
1 - -
کنسرت شهرام شکوهی

خواننده: شهرام شکوهی

محل برگزاري کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 13] شهریور 1396

قيمت بليط: [130000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
شهرام شکوهی
0 - -
کنسرت شهرام شکوهی

خواننده: شهرام شکوهی

محل برگزاري کنسرت: بوشهر سالن سینما بهمن

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 5] تیر 1396

قيمت بليط: [130000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
شهرام شکوهی
3 - -
کنسرت شهرام شکوهی

خواننده: شهرام شکوهی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 27] دی 1395

قيمت بليط: [70000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
شهرام شکوهی
0 - -
کنسرت شهرام شکوهی

خواننده: شهرام شکوهی

محل برگزاري کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 26] دی 1395

قيمت بليط: [95000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
شهرام شکوهی
1 - -
کنسرت شهرام شکوهی

خواننده: شهرام شکوهی

محل برگزاري کنسرت: اصفهان سالن نگین

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 30] شهریور 1395

قيمت بليط: [65000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
شهرام شکوهی
1 - -
کنسرت شهرام شکوهی

خواننده: شهرام شکوهی

محل برگزاري کنسرت: فرهنگسرای شهرکرد

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 29] شهریور 1395

قيمت بليط: [75000 - 25000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
شهرام شکوهی
1 - -
کنسرت شهرام شکوهی

خواننده: شهرام شکوهی

محل برگزاري کنسرت: قشم نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 8] فروردین 1395

قيمت بليط: [90000 - 25000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
شهرام شکوهی
0 - -
کنسرت شهرام شکوهی

خواننده: شهرام شکوهی

محل برگزاري کنسرت: تنکابن سالن امام رضا

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 12] فروردین 1395

قيمت بليط: [90000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
شهرام شکوهی
0 - -
کنسرت شهرام شکوهی

خواننده: شهرام شکوهی

محل برگزاري کنسرت: اصفهان تالار رودکی

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 22 , 21] بهمن 1394

قيمت بليط: [65000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت