گروه رستاک
0 - -
کنسرت گروه رستاک

خواننده: گروه رستاک

محل برگزاري کنسرت: رفسنجان سالن اداره کار

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 13] آذر 1396

قيمت بليط: [60000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
حامد همایون
0 - -
کنسرت حامد همایون

خواننده: حامد همایون

محل برگزاري کنسرت: رفسنجان سالن اداره کار

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 22] شهریور 1396

قيمت بليط: [90000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
محسن یگانه
0 - -
کنسرت محسن یگانه

خواننده: محسن یگانه

محل برگزاري کنسرت: رفسنجان سالن اداره کار

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 5] شهریور 1396

قيمت بليط: [90000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
حامد همایون
0 - -
کنسرت حامد همایون

خواننده: حامد همایون

محل برگزاري کنسرت: رفسنجان سالن اداره کار

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 26] اسفند 1395

قيمت بليط: [90000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: رفسنجان سالن حجاب

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 1] مهر 1395

قيمت بليط: [70000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت